A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội: Tăng cường nghiên cứu thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền giai đoạn mới

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 18 - CTr/TU ngày 19/1/2023 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

Chương trình hành động số 18 nêu 4 mục đích, yêu cầu; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 nội dung phân công, nhiệm vụ.

Theo đó, chương trình nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, quyết tâm đưa Nghị quyết số 27-NQ/TƯ đi vào cuộc sống, góp phần cùng cả nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục với các hình thức đa dạng, thiết thực; Tăng cường tổng kết, nghiên cứu thực tiễn để đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

Quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị; Được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, đề cao đạo đức xã hội và trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức; Xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm; Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô; Nghiên cứu đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương; Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố trong thực thi Hiến pháp, pháp luật; Cụ thể hóa theo thẩm quyền các cơ chế để các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Đáng chú ý, cùng với hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Thành ủy xác định nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, Thành ủy nêu rõ, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới; Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; Từng bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; Đổi mới quản trị thành phố theo hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan