Bảo hiểm xã hội Việt Nam thúc đẩy kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ quyết liệt cụ thể hóa và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản, tiết kiệm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ thục hành chính (TTHC) về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu trên, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 900/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Kế hoạch yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách TTHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

bao hiem xa hoi viet nam thuc day kiem soat thu tuc hanh chinh
BHXH Việt Nam đang tích cực cải cách hành chính trong năm 2019

Ngoài ra, theo Kế hoạch, các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả của quy định TTHC hiện hành, chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục và giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính và phát sinh TTHC ngoài quy định.

Trong kế hoạch, BHXH Việt Nam nêu rõ các nội dung thực hiện gồm: Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành; rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm soát TTHC; truyền thông về các hoạt động cải cách TTHC của ngành.

Hiện BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế của đơn vị này làm đầu mối giúp Tổng giám đốc theo dõi, thực hiện kế hoach; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ để tổ chức triển khai tại đơn vị.

Bài tin liên quan